หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

​มงคลคืออะไร ความเป็นสิริมงคลของชีวิตเกิดจากอะไร เบอร์มงคล ซิมมือถือเสริมดวงราศี เป็นมงคลจริงหรือ?
มงคล แปลว่า เครื่องมือ, สิ่ง, หลักปฏิบัติ, หรือ เหตุที่จะนำชีวิตไปสู่ความมั่นคง ปลอดภัย ประสบความสำเร็จ  ความงดงาม ความบริสุทธิ์  

คำว่า "มงคล" ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในวงการต่าง ๆ จนเลือนลางและห่างหายไปจากคำว่า "มงคล" ที่แท้จริงตามพระพุทธศาสนา ที่เรามักพบเห็นประจำคือ หากมีการพูดและประทับตราว่า สิ่งนี้ สิ่งนั้นเป็นมงคลแล้ว คนมักจะชื่นชอบ เชื่อ ยอมทำตาม ยอมเสียเงินเสียทอง โดยไม่โต้แย้งหรือคิดพิจารณาใด ๆ ว่า มันจริงหรือ มันใช่มงคลจริง ๆ หรือ จึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของคนบางกลุ่มบางพวก  เพราะตนเองยึดถือและเชื่อว่า สิ่งมงคลนั้น ๆ จะนำตนเองไปสู่โชคลาภ ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความร่ำรวย และเจริญก้าวหน้าอย่างที่หวัง ฯลฯ

พิจารณาจากปัจจุบันกรณี "ตัวเลข/ตัวอักษร"  ที่มีคนเอาไปประกาศและประทับตราให้เชื่อและให้ยึดติดว่า เลขนี้เป็นเลขมงคล เลขนั้นเป็นเลขไม่ดี ไม่เป็นมงคล ชื่ออักษรตัวนี้ดี มีกำลังเลขดี เป็นมงคล จะนำความร่่ำรวย ความเจริญก้าวหน้ามาให้ ฯลฯ จึงพากันนำตัวเลขต่าง ๆ ทั้งเลขทะเบียนบ้าน  เลขทะเบียนรถ  เลขบัตรประชาชน  เลขวันเดือนปีเกิด เลขเบอร์มือถือ ตั้งแต่ 0-9 และตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ  ไปตีค่าและพยายามบัญญัติประทับตราความหมายต่าง ๆ มากมายให้กับตัวเลขและตัวอักษรต่าง ๆ เหล่านี้  พากันทำให้ดูน่าเชื่อถือ น่าสยบยอม ให้คนเชื่อว่า ชีวิตต่าง ๆ จะดีหรือไม่ดีก็เพราะตัวเลขหรือตัวอักษรพวกนี้  เราจึงได้ยินคำว่า "เบอร์มงคล ซิมเสริมดวง 12 ราศี เบอร์นำโชค  เบอร์ส่งเสริมดวงผู้นำ เบอร์ส่งเสริมดวงลาภ เบอร์ส่งเสริมคู่สร้างคู่สม ชื่อดี ชื่อมงคล ฯลฯ"  หนาหูขึ้นทุกวี่วัน

"มงคลในทางพระพุทธศาสนา" เป็นอย่างไร  พระพุทธศาสนาบอกว่า ตัวเลข ชื่อ ตัวอักษร ก็คือสิ่งกลาง ๆ เป็นแค่ภาษาสื่อสารเท่านั้น  ไม่ได้มีความเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลแต่อย่างใดเลย  ความเป็นมงคลตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการฝึกปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลและธรรมนั่นเอง พระพุทธเจ้าได้แนะนำมงคลอย่างน้อย ๓๘ อย่าง  ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่เอง ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ ไม่ใช่เบอร์โทร หรือเลข หรือตัวอักษรอะไรเลย  ถ้าปฏิบัติตนตามหลักคำสอนดักล่าวนี้ ชีวิตเป็นมงคลและประสบความสำเร็จ ความงดงาม ความบริสุทธิ์แน่นอน

มงคลที่พระพุทธเจ้าบอกสอนและแนะนำให้ปฏิบัติ คือ สิ่งเหล่านี้

๑. การไม่คบคนพาล (คนไม่มีศีล)
๒. การคบบัณฑิต (คนมีศีล)
๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา (บูชาบัณฑิต)
๔. การอยู่ในสถานที่เหมาะสม
๕. การทำความดี
๖. การดำรงตนถูกต้องไม่เอนเอียง
๗. การศึกษาเล่าเรียนอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง (พหูสูต)
๘. การฝึกตนให้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
๙. การฝึกตนให้มีวินัยมั่นคง
๑๐. การพูดคำอ่อนหวาน
๑๑. การเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดี
๑๒. การเลี้ยงดูบุตรเป็นอย่างดี
๑๓. การเลี้ยงดูภรรยาเป็นอย่างดี
๑๔. การไม่ผลัดวันผลัดคืนในการทำงานต่าง ๆ
๑๕. การเสียสละแบ่งปัน (ทาน=การให้)
๑๖. การประพฤติธรรม
๑๗. การช่วยเหลือญาติ
๑๘. การทำงานที่ไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรม ไม่ผิดกฎหมาย
๑๙. การไม่ทำบาป
๒๐. การไม่ดื่มน้ำเมาไม่เสพสารมึนเมา
๒๑. ความไม่ประมาท (ไม่ขาดสติ/ไม่มัวเมา) ในสิ่งต่าง ๆ (เช่น กาลเวลา อายุ  วัย  บุคคล สถานที่ ฯลฯ)
๒๒. การมีความนอบน้อมไม่ถือตัว
๒๓. การถ่อมตนไม่โอ้อวด
๒๔. การสันโดษ (พึงพอใจในสิ่งต่าง  ๆ ตามศักยภาพที่ตนเองหาได้/ทำได้)
๒๕. การมีความกตัญญูต่อบุคคลผู้มีพระคุณ
๒๖. การฟังธรรมะ
๒๗. การมีความอดทน (อดทนต่อคำพูด/การกระทำของคนอื่น ๆ อดทนในการทำงาน อดทนต่อสภาพแวดล้อม)
๒๘. การเป็นคนที่สามารถบอกสอนได้ง่าย ไม่ดื้อรั้น ไม่โกรธคนที่มาบอกสอน
๒๙. การพบปะพระสมณะ
๓๐. การพูดคุยสิ่งที่ถูกต้องตามธรรม
๓๑. การฝึกจิตเพื่อทำลายล้างกิเลสของตน
๓๒. การประพฤติพรหมจรรย์ (การไม่มีคู่ครอง/การบวชเป็นพระภิกษุ)
๓๓. การเห็นความจริงแท้ของสรรพสิ่ง (อริยสัจ 4)
๓๔. การปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุพระนิพพาน
๓๕. การไม่หวั่นไหวในโลกธรรม (มั่นคง ไม่หวั่นไหว เมื่อได้อย่างที่ตัวเองต้องการ ,เมื่อเกิดการสูญเสีย,  เมื่อมีชื่อเสียงมียศ, เมื่อเสียชื่อไม่มียศ,เมื่อสบาย,เมื่อประสบทุกข์, เมื่อได้รับคำสรรเสริญเยินยอ,เมื่อได้รับการนินทา)
๓๖. จิตไม่เศร้าโศก
๓๗. จิตสะอาดจากกิเลส
๓๘. จิตบริสุทธิ์งดงาม (เกษม)

มงคล ๓๘ ประการข้างต้นนี้  ล้วนแต่เป็นหลักคำสอนที่ต้องปฏิบัติหรือลงมือทำล้วน ๆ ไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องใด ๆ  พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกสอนไว้เลยว่า ตัวเลขนั้น ตัวเลขนี้ เป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคล  ชื่ออักษรตัวนั้น อักษรตัวนี้เป็นมงคลหรือกาลกิณี  แต่จะบอกว่าชีวิตคนเราจะตกต่ำ จะสูงส่ง จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็เพราะการการกระทำ การคิด การพูดของตัวเองทั้งนั้น ถ้าอยากประสบความสำเร็จ อยากมีความสุข อยากก้าวหน้าในชีวิต อยากให้ชีวิตมีแต่เรื่องมงคล ก็ปฏิบัติตนตามกรอบมงคล  ๓๘ ประการนี้  แต่ถ้าไปทำสิ่งตรงกันข้ามกับมงคล ๓๘ ประการ ก็ต้องเตรียมตัวรับสิ่งที่ไม่เป็นมงคล สิ่งที่เป็นอวมงคล หรือกาลกิณีต่าง ๆ แทน

ดังนั้น เมื่อได้ยินหรือเห็นคำว่า "มงคล" จากโหราจารย์ หมอดู หมอเดา บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ  หรือบุคคลต่าง ๆ จงห่าง ๆ ไว้  อย่าปล่อยให้จิตอ่อนไหวไปตามเขา อย่าไปหลงเชื่อ  เพราะจะถูกหลอกให้เสียเงินทองโดยไม่จำเป็น และจิตจะหลงยึดและเสพติดมงคลในแบบที่พวกเขาพยายามโฆษณา  จะถูกเขาชักจูงให้งมงายห่างไกลจากพุทธศาสนาไปเรื่อย ๆ ชาวพุทธที่ฉลาดจะไม่หลงเชื่อและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มคนเหล่านี้ และชาวพุทธที่แท้จะไม่เอาเรื่องมงคลหลอก ๆ มงคลปลอม ๆ อย่างเช่น ตัวเลขมงคล ชื่อมงคล เบอร์มงคลอะไรแบบนี้ มาหากินกับคนอื่น ๆ ด้วย
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่าน : 7059

หมายเหตุอื่นๆ

When one lacks mindfulness, they can commit any kind of evil deed.
เขียนเมื่อ : 15 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด158)
If suicidal thoughts or a desire to end your life arise, swiftly dismiss them within three seconds.
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด181)
What to Do When Hearing News of Suicide
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด179)
Protective Chant against Suicide
เขียนเมื่อ : 5 เมษายน พ.ศ. 2567 (เปิด181)