สนับสนุนสายด่วนชาวพุทธ

โครงการสายด่วนชาวพุทธ ดำเนินการด้วยทุนส่วนตัว  ไม่ได้แสวงหากำไร เราดำเนินงานโครงการนี้ตามกำลังเท่าที่สามารถทำได้เท่านั้น หากหมดกำลัง ก็พร้อมปิดโครงการได้เสมอ ดังนั้นไม่พึงยึดติดว่า โครงการจะอยู่ยืนนาน


โครงการสายด่วนชาวพุทธ สามารถบริการได้ยาวนานและกว้างขวางยิ่งขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย หากท่านเห็นว่าโครงการนี้ดี มีประโยชน์ต่อสังคม อยากสนับสนุน อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบความยากลำบาก หรือผู้มีความทุกข์ มีปัญหาชีวิตต่าง ๆ เชิญแจ้งความประสงค์เข้ามาตามที่ท่านศรัทธาพึงพอใจและสามารถทำได้ เช่น ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสายด่วนชาวพุทธ ช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ สมัครช่วยงานตามโอกาสที่พอทำได้ หรืออื่น ๆ ที่เห็นสมควร

ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ของโครงการมีดังนี้
1. ค่าโทรศัพท์ (ระบบเติมเงินรายเดือน) ปัจจุบันมี 4 เลขหมายจากเดิมเคยมี 9 เลขหมาย เพื่อประหยัดงบประมาณ จึงลดจำนวนเบอร์ให้คำปรึกษานี้ลง

2. ค่าเว็บไซต์ปีละ 15,000 บาท (ค่าโดเมน ค่าพื้นที่เก็บเว็บ ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ)

3. ในอนาคต หากโครงการมีงบประมาณเพียงพอ จะพัฒนาระบบ Buddhist Call Center โครงการสายด่วนชาวพุทธสมบูรณ์แบบ งบประมาณเบื้องต้นของโครงการ 40 ล้านบาท (แผนงานระยะยาว/กำลังสะสมเงินทุน)
โครงการสายด่วนชาวพุทธสมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์บริการข้อมูลทางพุทธศาสนา (Buddhist Call Center) เช่าใช้หมายเลขโทรศัพท์สั้น เช่น 999 มีระบบศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อระบบจากศูนย์กลางไปยังโทรศัพท์ของพระอาจารย์ทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ข้อมูลทางพุทธศาสนาต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เช่น อยากรู้ว่าวันที่ 25 เดือนมกราคม จะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่ไหนบ้าง, งานนมัสการพระธาตุพนมจะมีเมื่อไหร่, งานปริวาสกรรมที่จังหวัดลำปางมีที่วัดไหนวันใดบ้าง, พระเจ้าใหญ่องค์ล้านอยู่วัดอะไรจังหวัดอะไร, ปีนี้จะเปิดสอบนักธรรมเมื่อไหร่, หากเป็นโยมอยากเรียนภาษาบาลี สามารถเรียนที่ไหนได้บ้าง ฯลฯ เมื่อโทรมาขอข้อมูลที่โครงการสายด่วนชาวพุทธสมบูรณ์แบบ จะได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วทันที 


ข้อควรทราบและพึงระมัดระวัง
โครงการสายด่วนชาวพุทธ ไม่มีการขอรับบริจาค ไม่มีการเรี่ยไร ไม่มีการขอเงินหรืองบประมาณจากใครทั้งสิ้น

เพื่อป้องกันเหตุที่อาจมีผู้ไม่หวังดีมาแอบอ้างชื่อโครงการสายด่วนชาวพุทธไปใช้ในทางเสียหายผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงควรทราบว่า

โครงการสายด่วนชาวพุทธ ไม่มีการขอรับบริจาค ไม่มีการเรี่ยไร ไม่มีการเรียกเงินจากใครหรือหน่วยงานใดทั้งสิ้น และไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีตัวแทน ไม่ได้มอบหมายให้ใครไปขอเงินหรืองบประมาณจากผู้ใดทั้งสิ้น

ผู้จัดทำโครงการ ดำเนินงานโครงการสายด่วนชาวพุทธด้วยทุนส่วนตัว ทำโครงการนี้ด้วยใจรักและศรัทธา ต้องการให้เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น ผู้ให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และเว็บไซต์มีจิตเมตตาให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ถือว่าได้สร้างธรรมทานให้ผู้มีความทุกข์และสร้างสรรค์สังคมให้งดงามร่วมกัน

แต่หากมีศรัทธา เห็นว่าโครงการนี้ดี อยากสนับสนุนโครงการแล้ว เขาผู้นั้นจะต้องติดต่อพูดคุยกับโครงการสายด่วนชาวพุทธโดยละเอียดด้วยตนเองก่อน ผ่านทางไลน์ไอดี  buddhisthotline  เมื่อเห็นสมควรร่วมกันแล้ว จึงจะรับการสนับสนุนหรือให้การสนับสนุน ซึ่งโครงการจะพิจารณารับการสนุนตามที่เห็นสมควรเท่านั้น ไม่ได้เปิดรับทุกกรณี