สนับสนุนสายด่วนชาวพุทธ

โครงการสายด่วนชาวพุทธ ดำเนินการด้วยทุนส่วนตัว  ไม่ได้แสวงหากำไร เราดำเนินงานโครงการนี้ตามกำลังเท่าที่สามารถทำได้เท่านั้น หากหมดกำลัง ก็พร้อมปิดโครงการได้เสมอ ดังนั้นไม่พึงยึดติดว่า โครงการจะอยู่ยืนนาน


โครงการสายด่วนชาวพุทธ สามารถบริการได้ยาวนานและกว้างขวางยิ่งขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย หากท่านเห็นว่าโครงการนี้ดี มีประโยชน์ต่อสังคม อยากสนับสนุน อยากมีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบความยากลำบาก หรือผู้มีความทุกข์ มีปัญหาชีวิตต่าง ๆ เชิญแจ้งความประสงค์เข้ามาตามที่ท่านศรัทธาพึงพอใจและสามารถทำได้ เช่น ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสายด่วนชาวพุทธ ช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ สมัครช่วยงานตามโอกาสที่พอทำได้ หรืออื่น ๆ ที่เห็นสมควร

ค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ของโครงการมีดังนี้
1. ค่าโทรศัพท์ (ระบบเติมเงินรายเดือน) ปัจจุบันมี 4 เลขหมายจากเดิมเคยมี 9 เลขหมาย เพื่อประหยัดงบประมาณ จึงลดจำนวนเบอร์ให้คำปรึกษานี้ลง

2. ค่าเว็บไซต์ปีละ 15,000 บาท (ค่าโดเมน ค่าพื้นที่เก็บเว็บ ค่าจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ)

3. ในอนาคต หากโครงการมีงบประมาณเพียงพอ จะพัฒนาระบบ Buddhist Call Center โครงการสายด่วนชาวพุทธสมบูรณ์แบบ งบประมาณเบื้องต้นของโครงการ 40 ล้านบาท (แผนงานระยะยาว/กำลังสะสมเงินทุน)
โครงการสายด่วนชาวพุทธสมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์บริการข้อมูลทางพุทธศาสนา (Buddhist Call Center) เช่าใช้หมายเลขโทรศัพท์สั้น เช่น 999 มีระบบศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อระบบจากศูนย์กลางไปยังโทรศัพท์ของพระอาจารย์ทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ข้อมูลทางพุทธศาสนาต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เช่น อยากรู้ว่าวันที่ 25 เดือนมกราคม จะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่ไหนบ้าง, งานนมัสการพระธาตุพนมจะมีเมื่อไหร่, งานปริวาสกรรมที่จังหวัดลำปางมีที่วัดไหนวันใดบ้าง, พระเจ้าใหญ่องค์ล้านอยู่วัดอะไรจังหวัดอะไร, ปีนี้จะเปิดสอบนักธรรมเมื่อไหร่, หากเป็นโยมอยากเรียนภาษาบาลี สามารถเรียนที่ไหนได้บ้าง ฯลฯ เมื่อโทรมาขอข้อมูลที่โครงการสายด่วนชาวพุทธสมบูรณ์แบบ จะได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็วทันที 

กรณีท่านมีทรัพย์สิน ที่ดิน เงินทอง ล้นเหลือแล้ว ไม่รู้จะทำอะไรดี  ไม่มีลูกหลานดูแลต่อ
ติดต่อสายด่วนชาวพุทธ


ทรัพย์สิน ที่ดิน เงินทอง จะมีประโยชน์กับเจ้าของก็เพียงในชาตินี้เท่านั้น เมื่อเจ้าของหมดลมหายใจลงไปเมื่อใด ทรัพย์สิน ที่ดิน เงินทองเหล่านี้ก็ตามไปด้วยไม่ได้ พูดอย่างที่สุดแล้ว แม้กระทั่งสามี ภรรยา หรือลูกหลาน ก็ไม่สามารถตามคนที่ตายไปแล้วได้ ดังนั้น ก่อนจะตายจากทรัพย์สินเหล่านี้ ควรนำมันมาสร้างประโยชน์กับให้โลก ให้กับเพื่อนร่วมโลก จะดีทีสุด

ถ้าท่านมีทรัพย์สิน ที่ดิน เงินทองมากมาย  แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดี จึงจะเกิดบุญกุศลเกิดประโยชน์มากมาย  ติดต่อสายด่วนชาวพุทธ เรามีโครงการและแนวทางในการนำทรัพย์สินที่มีอยู่ เอามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเพื่อนร่วมโลกต่อสังคม เช่น ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อชีวิตงาม ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สัปปายะ สำนักแม่ชี ฯลฯ เจ้าของทรัพย์ได้บุญกุศลมหาศาล และเกิดประโยชน์มากมายกับลูกหลานอนุชนไปยาวนาน

ต้องการสละทรัพย์สินเพื่อสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างประโยชน์มากมายแก่เพื่อนมนุษย์  ติดต่อสายด่วนชาวพุทธได้เลย เราพร้อมพบปะพูดคุยในรายละเอียดและมีโครงการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ท่าน 
ติดต่อ
1. ไลน์ ไอดี buddhisthotline
2. อีเมล์ buddhisthotline@gmail.com

ข้อควรทราบและพึงระมัดระวัง
โครงการสายด่วนชาวพุทธ ไม่มีการขอรับบริจาค ไม่มีการเรี่ยไร ไม่มีการขอเงินหรืองบประมาณจากใครทั้งสิ้น

เพื่อป้องกันเหตุที่อาจมีผู้ไม่หวังดีมาแอบอ้างชื่อโครงการสายด่วนชาวพุทธไปใช้ในทางเสียหายผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงควรทราบว่า

โครงการสายด่วนชาวพุทธ ไม่มีการขอรับบริจาค ไม่มีการเรี่ยไร ไม่มีการเรียกเงินจากใครหรือหน่วยงานใดทั้งสิ้น และไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีตัวแทน ไม่ได้มอบหมายให้ใครไปขอเงินหรืองบประมาณจากผู้ใดทั้งสิ้น

ผู้จัดทำโครงการ ดำเนินงานโครงการสายด่วนชาวพุทธด้วยทุนส่วนตัว ทำโครงการนี้ด้วยใจรักและศรัทธา ต้องการให้เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น ผู้ให้คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์และเว็บไซต์มีจิตเมตตาให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ถือว่าได้สร้างธรรมทานให้ผู้มีความทุกข์และสร้างสรรค์สังคมให้งดงามร่วมกัน

แต่หากมีศรัทธา เห็นว่าโครงการนี้ดี อยากสนับสนุนโครงการแล้ว เขาผู้นั้นจะต้องติดต่อพูดคุยกับโครงการสายด่วนชาวพุทธโดยละเอียดด้วยตนเองก่อน ผ่านทางไลน์ไอดี  buddhisthotline  เมื่อเห็นสมควรร่วมกันแล้ว จึงจะรับการสนับสนุนหรือให้การสนับสนุน ซึ่งโครงการจะพิจารณารับการสนุนตามที่เห็นสมควรเท่านั้น ไม่ได้เปิดรับทุกกรณี