สัมปะชาโน สติมา

การอยู่ในสังคมให้มีความสุข ต้องอยู่อย่างผู้ฉลาด หรืออยู่ด้วยปัญญา จะทำให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่ากับตนเองมาก ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฎฺฐํ แปลว่า ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด”

การอยู่ในสังคมให้มีความสุข ต้องอยู่อย่างผู้ฉลาด หรืออยู่ด้วยปัญญา จะทำให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่ากับตนเองมาก ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฎฺฐํ แปลว่า ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” 

การอยู่ด้วยปัญญา คือ... 

- รู้จักอยู่...ไม่เบียดบียนกัน ทำประโยชน์ให้สังคมและตนเอง สามัคคี

- รู้จักทำ...ทำงานสุจริตไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรม ขยัน

- รู้จักใช้...ไม่ฟุ่มเฟือย อยู่อย่างพอเพียง ไม่เล่นการพนัน

- รู้จักกิน...กินแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ดื่มหรือเสพสิ่งเสพติด

ถ้าอยู่อย่างคนฉลาดหรืออยู่ด้วยปัญญา จะเห็นว่า..ไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านหลังโตๆ มีรถหรู ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากๆ และไม่จำเป็นต้องกินอาหารแพงๆ ก็อยู่อย่างมีความสุขได้ เพราะ “ปัญญา” จะสอนให้เรารู้จักคิดอย่างฉลาด 

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่ามีปัญญาดีกว่ามีเงินทอง เพราะปัญญาสอนให้เราสุข แต่เงินทอง (ถ้าไม่ใช้ด้วยปัญญา) มีแต่ทำให้เราทุกข์ ดังพุทธภาษิตที่ว่า “ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย แปลว่า ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์จริงๆ”

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
อ่าน : 4048

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (เปิด2090)
สิ่งดี ๆ ความคิดดี ๆ วิธีการดี ๆ คำแนะนำดี ๆ
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เปิด2148)
ฆ่าคน ฆ่าชีวิตอื่น ฆ่าเขาทำไม
เขียนเมื่อ : 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด3578)
ถ้า..........................................
เขียนเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เปิด2858)