สัมปะชาโน สติมา

เมื่อขาดสติเสียแล้ว ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง
สัมมาทิฐิ คือ 
ความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง 
เมื่อจิตมีสัมมาทิฐิ จะ
รู้และเข้าใจว่า อะไรคือบาป อะไรคือบุญ 
รู้และเข้าใจวิธีการงดเว้นจากบาป และวิธีการทำบุญ


สติ คือ ความระลึกรู้ว่า เป็นมนุษย์ จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในแต่ละวินาที ชีวิตจึงจะเจริญ ก้าวหน้า สงบสุข และมั่นคง


มนุษย์ เมื่อขาดสติเสียแล้ว
มนุษย์คนนั้น ก็สามารถทำกรรมเลว ๆ ได้ทุกอย่าง 
ทั้งฆ่ามนุษย์ด้วยกันเอง 
การฆ่าคนอื่น ไม่ได้ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานที่ใช้กำลังรังแก เบียดเบียนและฆ่ากินสัตว์อื่น


สติ มีความหมายเท่ากับ อัปปมาทะ  คือความไม่ประมาท  (ไม่ปล่อยตัวให้ขาดสติ)
สติ หรือ อัปปมาทะ นี้ จึงสำคัญทุกวินาที
จะไปนรก ไปอบาย ก็เพราะไม่มีสติ นี้นี่เอง ไม่ใช่เพราะเสียงคนอื่นด่าหรือสาปแช่งอะไร
จะไปสวรรค์ ถึงนิพพาน ก็เพราะสติ นี้นี่เอง ไม่ใช่เพราะเสียงคนอื่นชื่นชมสรรเสริญอะไร


คนอื่นทำเลวทำบาป ก็เป็นบทเรียนตักเตือนเราได้
คนอื่นทำดีทำบุญ ก็เป็นตัวอย่างกระตุ้นเตือนเราได้
แต่บุญและบาปนั้น แต่ละคนต้องทำด้วยตัวเอง
ไม่มีใครทำบุญทำบาปให้ใครได้
นอกจากตัวเราเองเท่านั้น 


สติ จะเกิดขึ้นได้ ก็เพราะฝึกฝน 
การฝึกสติ จึงเป็นสิ่งดี
การฝึกสตินี่แหละ คือกรรมฐาน คือภาวนา คือการปฏิบัติธรรม
เราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลา


จงฝึกจิตให้มีสติ ตั้งแต่วันนี้
แล้วเราจะไม่ทำบาป ทำอกุศลใด ๆ อีกเลย

วิธีการฝึกสติง่าย ๆ ตามนี้

1. โหลดไปอ่าน 
http://3pidok.com/files/download/satikantha.pdf

2. โหลดไปฟัง
https://www.dropbox.com/sh/ojg05yzrl4yvg54/AAAH1p2JcsNo12Kqfr4mKbk2a

สายด่วนชาวพุทธ
9 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อ่าน : 2315

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ