หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

วันมาฆบูชา ทบทวนการน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตของตนเอง

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

1 การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 
2
 การบำเพ็ญแต่ความดี
3 การทำจิตของตนให้ผ่องใส (ไม่ติดในชั่วและดี)  
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ

ขันติ คือความอดกลั้น เป็นเครื่องทำลายบาปชั้นเยี่ยม,
พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นสิ่งยอดเยี่ยม,
ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นพระ,
ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ


อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

1 การไม่กล่าวร้าย 2 การไม่ทำร้าย 3 ความสำรวมในปาฏิโมกข์ (ศีล) 
4 การเป็นผู้รู้จักประมาณในการกินอยู่ 5 ที่พักอาศัยอันเงียบสงบ 6 การฝึกอบรมจิต 
 นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

วันมาฆบูชา ทบทวนการน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตเรา สิ่งเหล่านี้มีเป็นปกติในชีวิตประจำวันของเราหรือยัง เราต้องทบทวนและตรวจสอบตัวเอง ไม่ต้องไปดูคนอื่น ไม่ต้องไปรอคนอื่นทำก่อน เราต้องทำด้วยตัวเราเองเลย สิ่งเหล่านี้ผู้ใดทำ ผู้นั้นก็ได้ ความดี เราต้องทำเลย ไม่ต้องรอใคร ไม่ต้องไปขอร้องใคร

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
อ่าน : 1688