หมายเหตุ สายด่วนชาวพุทธ

พึงฝึกหัดหมั่นพิจารณาตามนี้ เพื่อการปล่อยวางคลายความยึดติดได้ง่ายขึ้น
                          เราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลก ที่เป็นผู้มีทรัพย์ ได้ทรัพย์
                          แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลง โลภแล้วย่อมทำการสั่งสมทรัพย์
                          และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไป

                          พระราชาทรงแผ่อำนาจ
                          ชำนะตลอดแผ่นดิน ทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุด
                          มิได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างหนึ่ง ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทร
                          ข้างโน้นอีก พระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมาก ยังไม่สิ้น
                          ความทะเยอทะยาน ย่อมเข้าถึงความตาย เป็นผู้พร่องอยู่ ละร่างกาย
                          ไปแท้ ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลย


                          อนึ่ง ญาติ
                          ทั้งหลายพากันสยายผมคร่ำครวญถึงผู้นั้น พากันกล่าวว่า ได้ตาย
                          แล้วหนอ พวกญาตินำเอาผู้นั้นคลุมด้วยผ้าไปยกขึ้นเชิงตะกอน
                          แต่นั้นก็เผากัน ผู้นั้น เมื่อกำลังถูกเขาเผา ถูกแทงอยู่ด้วยหลาว
                          มีแต่ผ้าผืนเดียว ละโภคสมบัติไป ญาติก็ดี มิตรก็ดี หรือ
                          สหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไม่มี ทายาท
                          ทั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไป ส่วนสัตว์ย่อมไปตามกรรม
                          ที่ทำไว้ ทรัพย์อะไรๆ ย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้ บุตร ภรรยา
                          ทรัพย์ และแว่นแคว้นก็เช่นนั้น

                          
                          บุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วย
                          ทรัพย์ และย่อมไม่กำจัดชราได้ด้วยทรัพย์ นักปราชญ์ทั้งหลาย
                          กล่าวชีวิตนี้ ว่าน้อยนัก ว่าไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็น
                          ธรรมดา ทั้งคนมั่งมี ทั้งคนยากจน ย่อมกระทบผัสสะ ทั้ง
                          คนพาล ทั้งนักปราชญ์ ก็กระทบผัสสะเหมือนกัน แต่คนพาล
                          ย่อมนอนหวาดอยู่ เพราะความที่ตนเป็นพาล ส่วนนักปราชญ์
                          อันผัสสะถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว เพราะเหตุนั้นแล ปัญญา
                          จึงประเสริฐกว่าทรัพย์ ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้


                          คนเป็นอันมาก ทำบาปกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่
                          เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุด สัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมา
                          ย่อมเข้าถึงครรภ์บ้าง ปรโลกบ้าง ผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้น
                          ย่อมเชื่อได้ว่า จะเข้าถึงครรภ์และปรโลก


                          หมู่สัตว์ผู้มีบาป
                          ธรรม ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อน เพราะกรรมของตนเอง
                          ในโลกหน้า เปรียบเหมือนโจรผู้มีความผิด ถูกจับเพราะ
                          โจรกรรม มีตัดช่อง เป็นต้น ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของ
                          ตนเอง ฉะนั้น ความจริง กามทั้งหลายวิจิตร รสอร่อยเป็นที่รื่น
                          รมย์ใจ ย่อมย่ำยีจิต ด้วยรูปมีประการต่างๆ

สรุปคือ (โลกคือแต่ละคน)
-โลก อันชราเป็นนำเข้าไป ไม่ยั่งยืน
-โลก ไม่มีผู้ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน
-โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
-โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหาเขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 20 กันยายน พ.ศ. 2557
อ่าน : 1618