สัมปะชาโน สติมา

ความมุ่งหมายของสมาธิที่ใช้อย่างถูกต้องหรือพูดตามศัพท์ว่าความมุ่งหมายของสัมมาสมาธินั้นเป็นที่ชัดเจนดังได้กล่าวมาแล้วบ่อยๆว่า เพื่อเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างได้ผลดี พูดอย่างง่ายๆว่า สมาธิเพื่อปัญญา ดังบาลีที่เคยอ้างแล้ว

 

ความมุ่งหมายของสมาธิที่ใช้อย่างถูกต้องหรือพูดตามศัพท์ว่าความมุ่งหมายของสัมมาสมาธินั้นเป็นที่ชัดเจนดังได้กล่าวมาแล้วบ่อยๆว่า   เพื่อเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างได้ผลดี   พูดอย่างง่ายๆว่า สมาธิเพื่อปัญญา   ดังบาลีที่เคยอ้างแล้วว่า  "สมาธิเพื่ออรรถ คือ ยถาภูตญาณทัสสนะ (สมาธิเพื่อจุดหมาย คือ การรู้เห็นตามเป็นจริง)" บ้าง      "สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอรรถเป็นอานิสงส์ (ความมุ่งหมายและผลสนองที่พึงประสงค์ของสมาธิ  คือ การรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริง)" บ้าง     จิตวิสุทธิ เพียงแค่มี ทิฎฐิวิสุทธิ เป็นอรรถ (การบำเพ็ญสมาธิให้จิตบริสุทธิ์  มีจุดหมายอยู่แค่จะทำ ความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องบริสุทธิ์)" บ้าง และอาจอ้างพุทธพจน์ต่อไปนี้มาสนับสนุนด้วย

         "สมาธิที่ศีลบ่มรอบแล้ว  ย่อมมีผลมาก  มีอานิสงส์มาก,   ปัญญาที่สมาธิบ่มรอบแล้วย่อมมีผลมาก  มีอานิสงส์มาก,   จิตที่ปัญญาบ่มรอบแล้วย่อมหลุดพ้นโดยชอบเทียวจากอาสวะทั่งหลาย  คือ  กามาสวะ  ภวาสวะ  และอวิชชาสวะ"

เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 31 มกราคม พ.ศ. 2556
อ่าน : 1913

สัมปะชาโน สติมาอื่นๆ