ข่าวโครงการสายด่วนชาวพุทธ

อริยมัคโคทยาน สวนธรรมที่มีสภาพแวดล้อมสัปปายะสูงสุดต่อไตรสิกขา
อริยมัคโคทยาน  สวนธรรมที่มีสภาพแวดล้อมสัปปายะสูงสุดต่อไตรสิกขา

หลังการเปิดบริการให้คำปรึกษาแก่บุคคลต่าง ๆ ทั้งทางโทรศัพท์และทางเว็บไซต์มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี คณะทำงานโครงการสายด่วนชาวพุทธเห็นว่า ควรทำโครงการที่สอดรับต่อเนื่องกันไป นั่นคือ ต้องการสถานที่เป็นการเฉพาะ ที่มีความสงบ ร่มรื่น สัปปายะ เกื้อกูลสูงสุดต่อไตรสิกขา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่คนอกหัก คนล้มเหลว คนที่สิ้นหวังในชีวิต ฯลฯ มาพัก มาผ่อนคลาย เพื่อศึกษา ทบทวน เรียนรู้ พิจารณาตัวเอง โดยเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น มหาสติปัฏฐานภาวนา ในบรรยากาศที่เป็นมิตร อบอุ่น เข้าใจ และเป็นกันเอง

เมื่อมีที่ดิน/สถานที่ดังกล่าวแล้ว คณะทำงานสายด่วนชาวพุทธ จะออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และศิลปกรรม ฯลฯ ทุกอย่างให้ตอบโจทย์ต่อการฝึกอบรม ผ่อนคลาย  เพื่อให้สัปปายะเกื้อกูลสูงสุดการเจริญไตรสิกขา อันจะอำนวยให้บุคคลที่เข้ามาศึกษาปฏิบัติที่นี่ได้ปรับเปลี่ยนทิฐิ ทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทางสร้างสรรค์แบบยั่งยืนนาน จึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า "อริยมัคโคทยาน" โครงการสายด่วนชาวพุทธ ต้องการสถานที่ดังกล่าวนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้

วัตถุประสงค์ของอริยมัคโคทยาน
1. เพื่อเป็นสถานที่ผ่อนคลายและฟื้นฟูจิตใจคนอกหัก คนผิดหวัง คนสิ้นหวังทุกประเภท
2. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สัปปายะเกื้อกูลสูงสุดต่อไตรสิกขา
3. เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมศักยภาพสร้างสรรค์สูงสุดของมนุษย์

ท่านที่มีที่ดิน สถานที่ อาคาร และไม่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวแล้ว ต้องการบำเพ็ญพรหมวิหารธรรมสร้างทานบารมี ด้วยการสละทรัพย์สินที่ดินส่วนนี้เพื่อให้นำไปพัฒนาเป็นสวนธรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามโครงการสายด่วนชาวพุทธ เชิญติดต่อบอกความประสงค์และความสนใจของท่านได้เลย คณะทำงานสายด่วนชาวพุทธพร้อมพิจารณาจากทุกท่านทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ติดต่อ ไลน์ buddhisthotline  อีเมล์ buddhisthotline@gmail.com
เขียนโดย : สายด่วนชาวพุทธ
เขียนเมื่อ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
อ่าน : 1742